Klubmøder

Klubmøder

Generelt om vores klubmøder

Klubben holder normalt sine klubmøder på EnergiCenter Voldparken, som er beliggende på Voldparkens gamle skole, Kobbelvænget 65 i Husum (2700 Brønshøj). Her er mødelokaler, køkken og andre faciliteter og vi er meget velkomne.
Møderne foregår som hovedregel i lokale 204 på 2. sal. anden torsdag i måneden. Vi begynder møderne kl. 18:30. Dørene åbnes kl. 18:00 når klubaftens udvalget møder og sætter over til kaffe og arrangerer borde mv.
Check Turcyklisten og/eller hjemmesiden for mulige ændringer (i juli og august holder vi ”grillmøder” i Vestskoven en fredag aften).

Vær opmærksom på:
Alle døre låses kl. 20:00, så man skal bruge nøglebrik for at komme ind hvis man kommer sent eller er gået ud.
Nogle torsdage om foråret og efteråret er der folkekøkken, hvor man kan få aftensmad for en 50er. Det er en mulighed; men betyder også at forhallen er fuld af spisende gæster når vi kommer.

Du kan læse mere om EnergiCenter Voldparken på deres Hjemmeside
Der er også en vejledning om hvordan man kommer dertil

Torsdag 26. oktober: Turplanlægningsmøde

Mødetid: 18:30
Mødeleder: Johan Knudsen, 24463766
Tilmelding: Senest lørdag 21. oktober

Mødet startes med lidt at spise samt vin, øl og vand. Senere kaffe/kage.
Mødet definerer klubbens aktiviteter i 2024.
Turlederne anmodes om selv at møde frem for at kunne indpasse datoerne.
Vh. johan

Torsdag 9. november: Generalforsamling

Hermed indkaldes til gene-ralforsamling i Turcyklisterne torsdag d. 9. november kl. 18:30 i foreningens mødelokale på EnergiCenter Vold-parken:

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse. Samt budget for det kommende år i henhold til vedtægterne
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og suppleant
8. Nedsættelse af udvalg
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på mø-det, skal være formanden i hænde se-nest 21 dage før generalforsamlingen, dvs. senest torsdag d. 19. oktober.
Forslag fremsendes til formanden på mail: turcyklisterne@turcyklisterne.dk, eller med alm. brev.
De indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden senest 7 dage før general-forsamlingen

Torsdag 14. december: Julemøde

På dette traditionelle arrangement vil Jan og Lene endnu en gang stå for gløgg og æbleskiver.
Har nogen af jer en mindre del billeder med, er dette velkomment, men skal forinden aftales med Johan.

Fremstillet med programmer og temaer fra w3.css og Jalbum

Copyright: Foreningen Turcyklisterne 2019 -

KlubmødeAftenen